Jefferson Park Ministries

Services

Jefferson Park Ministries Inc.(JPM) is a qualified support coordination agency by the Division of Developmental Disabilities to coordinate, monitor and design a plan of support services that will help you explore your potential and attain your goals. When you select JPM as your support coordinator, our dedicated professional team will work with you, along with your families and guardians to develop an Individualized Support Plan (ISP) to connect you with the appropriate support services and programs.

Sévis Kodinasyon Sipò

Tou moun ki kalifye epi ki ta renmen gen aksè nan sèvis pwogram sa dwe chwazi oubyen dezinye yon òganizasyon pou kowòdonatè sipò.

Oganizasyon sipò an, se yon òganizasyon ki pwal ede pou jwenn sèvis ou bezwen. Kòdonasyon sipò JPM nan ap edew dekouvri enterè w pandan y ap aprann ou bon fason pou jere lavi w ak planifye demen w. Nou la pou reponn tout kesyon ou ta genyen. Nou louvri 7 jou nan semen epi gen yon nimew jis ki fonksyone 24 trè pou reponn tout kalte kesyon.

Kowòdonatè sipò JPM yo, se profesyonèl ki gen bonjan eksperyans ki la pou edew idantifye program ak sèvis tan kou:

 • Sèvis Transpò
 • Rekreasyon ak aktivite sosyal
 • Pwogram edikasyon
 • Pwogram kominotè
 • Pwogram Enklizyon Kominotè
 • Sèvis swen lakay
 • Resous pou travay
Ki moun ki ka benesye sevis kodinasyon sipò?

You moun ki entèrese ak sèvis sila yo, dwe chwazi yon ajans kowòdinasyon sipò. Tout kowòdonatè sipò yo rete New Jersey epi gen bon konesans sou sèvis ki disponib nan kominote a. Nou bay sèvis a domisil pou moun ki gen andikap oubyen nan serie ògaizasyon kominotè.

Nou bay sèvis kòdinasyon pou moun ki rete nan Bergen, Essex, Morris, Middlesex, Somerset, Sussex ak Union epi sèvis sipò pou moun nan zòn Hudson ki elijib pou sèvis andikape mantal yo.

Kòdonatè sipò yo la pou:

 • Tande bezwen w
 • Devlope yon plan sèvis pèsonèl ak sa w bezwen
 • Trouve òganizasyon ki ka ede w
 • Voye zye sou ou tanzantan pou konnen si tout bagay ap mache byen pou ou
 • Reponn kesyon w
 • Edew nan moman ijans
Kouman sa fèt:
 • Kòdonatè sipò yo devlope yon plan ki reponn ak bezwen kominote ya
 • Kòdonatè sipò an chache konenn w, tande w ak konprann ou.
 • Ekip nou an chache pwogram ak sèvis ki genyen nan lokalite, leta federal pou jwenn bonjan sipò ou bezwen an.
 • Ekip nou an konekte ak kòdone tout sipò ak èd ou bezwen.
 • Lè w dakò ak plan w lan, kòdonatè sipò an ede w enplante sèvis sa yo ki nan plan.
 • Ekip nou an kontinye kenbe kontak epi vizite w yon fwa chak lane.
Pwogram Granparan

Pwogram Granparan sibvansyone òganizasyon ki kalifye pou angaje moun ki gen 55 an oswa plis nan ofwi sèvis volontè pou satisfè bezwen kominote kritik yo ak pou bay yon bon kalite eksperyans volontè ki pral anrichi lavi volontè yo, espesyalman granparan ki gen difikilte ekonomik.

 • Ede timoun aprann li ak ekri, bay leson.
 • Sèvi modèl pou jènn ti gason ak jèn fanm ki dezòd anpil.
 • Nou ede timoun ki fét anvan lé avék timoun ki gen problèm espesyal
 • Ede timoun yo abize oubyen neglije 
Sèvis imigrasyon

Jefferson Park Ministries Immigration Sèvis (JPMIS), ede moun aplike pou sévis imigrasyon li ofri sèvis la pou yon ti pri tou piti ak tout sèvis naturalization an. Depi nan lane 2012 JPM jwenn rekonesans legal li nan men “board of Immigration pou nou ka bay sèvis sa jan lalwa mande l (8cfr, 1292.2-a). Objektif nou nan JPM se pou nou diminye magouy ak fasilite imigran yo pou yo vin legal lè sa a l ap vinn pi fasil pou yo bay kontribisyon yo nan ekonomik American yan. Tout kliyan yo ap jwenn bon jan enfòmasyon sou ki kalite benefis yo ka jwenn, nou ap asire nou ke yo fè pati entegrant prosesis la lè sa yap ka konnen plis bagay ki konsène systèm imigrasyon an lè sa y ap kapab benefisye éd ki disponib pou yo. Moun pa bezwen pran randevou pou jwenn asistans anplis sèvis nou yo gratis

Mache-ins yo akeyi ak konsiltasyon se gratis.

Sèvis manje

Jefferson Park Ministries Food Pantry (JPMFP) is committed to improving the quality of life and to promote the health of low income persons and/or their families.

Low income, struggling, and working families can get free food at the Jefferson Park Ministries, Inc. Food Pantry (JPMFP). JPMFP provides free groceries, diapers, as well as hygiene supplies to those who need help. A number of other assistance programs and supports are offered. It also distributes baby food, clothing, diapers, or guidance on applying for SNAP food stamps. 

JPM works with the Community Food Bank of NJ (CFBNJ) to reach people in need across the state. CFBNJ helps JPM get healthy food to hungry men, women, and children in the communities through its food pantry. 

Furthermore, JPM partners with CFBNJ and is trained to connect its clients to SNAP benefits.  The partnership helps to engage clients and assess client’s food needs to reduce barriers to accessing food assistance, facilitate the CFBNJ screening JPM clients over the phone for SNAP, and providing online application assistance for those that are eligible.

“More than 1.2 million people in New Jersey face hunger every day. Nearly 400,000 of them are children. When they don’t have enough food to eat, they can suffer direct and dramatic effects on their physical development and mental well-being”.

Food insecurity exists in every county across the United States, from the poorest neighborhoods to the most affluent. Parents skip meals so they can feed their children, seniors choose between buying medicine and food, and students decide between their education and food. These tough choices are an unfortunate reality for many of our New Jersey neighbors.” Community Food of NJ Period Initiative 

We all know plenty of people that have a period. But not everyone knows that one in four people struggle to purchase period supplies due to lack of income. This is called period poverty, and chances are we each know someone who has experienced this need — a neighbor, a coworker, a friend. No student should have to miss school, no adult should have to miss work, and no person should have to miss out on daily life because they are unable to afford the supplies they need, said Alliance for Period Supplies. 

1 in 4 American women do not have consistent access to menstrual products. An allied program of the National Diaper Bank Network’s Alliance for Period Supplies, the Period Initiative, provides free period products every month to women in need, said CFBNJ. JPM partners with CFBNJ to distribute periods pads to all women. Period pad distribution is on every 2nd Thursday of the month.

“Times are hard, and hygiene products are so expensive in the store. The Period Initiative helps me get through the month”. – Frankie Period Program

Pwogram kouchèt

Gen fanmi ki pa gen twò gwo mwayen mete sou sa yo gen timoun piti pafwa sa rann pwoblèm yo vinn plis konplike. Gen nan yo ki gen pwoblém pou yo achte kouchét pou mete sou ti bebe yo. JPM se mamb the National Kouchèt Bank Network, yo travay avèk plis pase 50 lòt òganizasyon pou ede paran ak kesyon kouchét chak mwa yon fanson pou yo ka kembe tibebe yo pwòp ak an sante. JPM fè kolaborasyon avék Moms Helping Moms pou yo ka bay kék fanmi ki nan bezwen kouchét. Nou bay kouchèt chak twazyèm Jedi nan mwa komanse bò 1 nè pou rive 5 kè nan apre midi. Paran yo dwe mache avèk batistè timoun yo.

Moun sa yo dwe toujou mache ak kat idantite yo pou yo kapab resevwa èd la. Moun ki vin anvan ap resevwa manje, kotèks ak daypè (kouchèt). Pa gen patipri tout moun dwe mache kòrèk. Nou bay manje chak 2 ak 3 zyém Jedi nan mwa. Nou kòmanse bò 1 nè pou rive 5 ké nan aprè midi.

Adrè entènèt pou koze manje:

Pwogram Aprè Lekòl
Jefferson Park Ministries’ youth program strives to help the community achieve success by promoting positive educational experiences, leading to growth and development. After School programs serve low income families by providing homework assistance to students to help achieve their academic goals which includes social skills building as well.
 
JPM After School (k-8th) – JPM youth program strives to help students achieve success in school and become more confident in themselves by promoting positive educational experience, leading to responsible development and positive change.  The Afterschool program give kids a chance to interact with peers in order to build their social skills. The program is built around fun activities. Making friends may be easier for some students in this environment. The Afterschool program includes many opportunities to socialize. Kids would help each other, check answers and complement each other’s work. During gym time, they would dance together or play games. Rarely did they work or play alone. Kids feel more comfortable interacting with teachers.

Summer Camp – The primary purpose of the summer camp is educational and/or cultural development. The environment may allow children to take healthy risks in a safe and nurturing environment.

Sant Siksè Fanmi

Family Success Center is a place where any community resident can go for family support, information and services such as computer classes, ESL classes, financial literacy, and family strengthening program, fatherhood initiative, family games, family picnic and movie night.

ESL Classes
English as a second language (ESL) classes are offered for new immigrants, and other adults whose first language is something other than English. Varying levels of ESL classes help adult students of varying proficiency levels. Programs can be made up of informal sessions that focus on conversation, or they can include structured courses that focus on written and oral proficiency. ESL classes are typically offered in the morning or evening for adult students
 • Beginner ESL – Beginner classes are for those who speak little or no English. These classes focus on basic conversational English speaking and reading skills needed for survival. Vocabulary lessons might cover words needed for routine activities, such as catching a bus, renting an apartment, finding a job and cashing a paycheck. Adults who complete a beginner program can move up to intermediate programs, which include instruction in English grammar and reading.
 • Intermediate – Intermediate programs are designed for adults who have good speaking skills, but who may need help with reading and writing in English. These programs prepare adult students for career training to enter the workforce or to move on to advanced English programs that can prepare them for college courses.
Computer Classes
 • Computer Class offers basic instruction on computers. Classes geared toward older adults emphasizing straightforward learning of computer basic.
 • Life skill program- Life skills are important and are necessary for us to survive.  They are what we use to advance through our lives.  They are gained and developed as we grow and age through the experiencing of trials and struggles. As these types of things happen in a person’s life they learn these Life skills and they begin to become greater and more important. Another way to learn and strengthen life skills are through involvement of uplifting programs such as seminars, life coaching programs, and other types of positive uplifting encounters.
Our Team
 • Coordinators receive continual cross training in crisis management, community building and integration, and employment.
 • We link the individuals we support with resources that celebrate their culture and religious beliefs.
 • Need help? Support Coordination operates a 24-hour on-call system in the event of an emergency.
 • Our coordinators are highly knowledgeable and educated with a minimum bachelor degree requirement and certification in person-centered thinking/planning.
 • Our professional team is patient and have many years of experience working with families. We are committed to helping you find the best array of services to meet your families and individual’s needs. Please call (908)662-7802 or email wphilippe@jeffersonparks.com
Sèvis Sipò pou Fanmi

Family support services can help in times of crisis when a family member or loved one becomes ill, or when things get difficult at home for other reasons. These family support services may include:

 • Information and referral
 • Family and individual counseling
 • Recreation
 • Support groups
Health Information

Please contact us for Health Referrals.
Contact us today to start your journey, or visit our resources guide for more information.

Jènn nou yo

Jefferson Park Ministries’ mete soup ye yon program jeni ki la pou ede elèv yo pase klas yo nan lekol avèk siksè ak motive jèn sa yo pou yo ka vinn kwè nan tèt yo plis pandan nap fè promosyon pou bon jan ledikasyon ak eksperyans kap pèmèt yo pran bon jan desizyon pou chanje lavi yo. JPM ofri sèvis etid siveye pandan ane lekol la ak Kan Dete pou jènn. 

Etid siveye ya se pou timoun ki nan klas K-8 li pèmèt timoun say o gen yon chans fè konesans youn ak lòt, ogmante zanmitay yo yon fason pou yo apran sosyalize yo ak lòt timoun parèy yo. Program nan gen ladan anpil aktivite kiltirèl yon fason pou timoun yo ka pran ti plezi yo ansam. Li parèt pi fasil pou timoun yo fè nouvo zanmi lè yo santi yo alèz. Timoun yo ka ede youn lòt chache repons ak travay ansanm pou yo rive komplete devwa yo kòm pwogram nou yo favorize entèraksyon kanmarad. Pandan aktivite fizik yo, nan program sa yo nou anploye fason ki amizan pou ankouraje jènn nou yo rete aktif ak ankouraje yo pou ka viv an sante. Jènn nou yo jwenn sipò tou moun ki fè pati òganizasyon an avèk tout profesè yo yon fason pou yo ka santi yo alèz ak pale de sa yo anvi. 

Pa gen anyen tankou program sa nan JPM. Aktivite a dire 6 semèn se sèl kote pitit ou yo ka fè lòt zanmi, aprann, dekouvri anpil lòt bagay ak pran plezi ansanm an sekirite.

kryKreyol