Jefferson Park Ministries

Pwogram Granparan

 

Pwogram Granparan sibvansyone òganizasyon ki kalifye pou angaje moun ki gen 55 an oswa plis nan ofwi sèvis volontè pou satisfè bezwen kominote kritik yo ak pou bay yon bon kalite eksperyans volontè ki pral anrichi lavi volontè yo, espesyalman granparan ki gen difikilte ekonomik.

 

Fanmi Granparan yo dwe gen pou pi piti 55 lane epi ranpli kèk lòt kondisyon pou yo ka kalifye. Yo travay pou pi piti 20 èd tan pa semèn. Fanmi Granparan patisipe nan oryantasyon anvan yo kòmanse bay sèvis epi kontinye pran fòmasyon sou domèn sa pandan y ap bay sèvis yo. Yo resevwa yon alokasyon pou konpanse pri volontè ak ranbousman pou transpò, kèk manje pandan sèvis, yon asirans fizik chak ane, ak asirans siplemantè pandan y ap nan sèvis.

 

Yon nouvo rapò endepandan patwone pa Kòporasyon an pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè ofri kèk bon nouvèl: Senior Corps bay aksè, estrikti, ak sipò finansye pou revni ki ba, ki gen risk Ameriken 55 ak pi gran yo viv pi kontan, lavi an sante pandan yo ap fè yon diferans nan kominote yo.

 

Chak ane, Senior Corps angaje plis pase 200,000 granmoun ki pi gran nan sèvis nan Foster Grandparent li yo, Senior konpayon, ak pwogram RSVP, anrichi pwòp vi yo ak benefisye kominote yo sèvi.

 

Rechèch montre ke fè sèvis volontè bon pou lasante ak byennèt volontè yo. Rechèch montre tou volontè ki aktif gen mwens pwoblèm sante, mwens deprime, ak mwens izole sosyalman pase sila yo ki pa t 'sèvi

 

Konpare nòt debaz ak yon dezyèm ane swivi, volontè Senior Corps yo te an sante, mwens deprime, ak mwens sosyalman izole pase sa yo ki pa t 'sèvi:

Yo pa izole sosyalman

88 % nan yo repòte yo pa santi izòlman

Sante yo bon

84 % rapòte nivo sante yo ameliore e estab

Mwens deprime

78 % rapòte mwens sentòm depresyon


Fanmi Granparan yo se modèl, konseye, ak zanmi timoun ki gen bezwen eksepsyonèl. Pwogram nan bay yon fason pou volontè ki gen laj 55 ak plis pase yo rete aktif nan sèvi timoun ak jèn nan kominote yo.

 

 Volontè bay sèvis yo nan plizyè òganizasyon lokal ki:

 • Ede timoun aprann li ak ekri, bay leson.
 • Sèvi modèl pou jènn ti gason ak jèn fanm ki dezòd anpil.
 • Nou ede timoun ki fét anvan lé avék timoun ki gen problèm espesyal
 • Ede timoun yo abize oubyen neglije
Short video about FGP
Vin yon volontè Granparan
Epi sonje: Lè ou ou ofri tèt ou pou vin ede lòt moun, ou pa jis ede moun say o sèlman men w ap ede tèt ou tou. Volontè fè moun dekouvri anpil nouvo bagay anplis ou vinn gen chans fè lòt kalite zanmi. Anpil rechèch fè konnen ke volontè ede moun viv pi lontan, vini yon volontè ankouraje yon pèspektiv pozitif sou lavi yo. Se konsa, patisipe, epi rantre nan Fanmi Granparan jodi a ap pote anpil bon chanjman nan vi w!

Tout sa ou ap bezwen pou antre se kapasite pou bay bon kalite konfò ak renmen timoun, oryante yo sou bon chemen ak nan bon direksyon pou yo ka vinn gen anpil siksè demen. Si ou gen 55 lane oswa plis epi ou vle pataje eksperyans ou ak konpasyon nap swetew byen vini nan pwogram Granparan.
 • Ede timoun aprann li ak ekri, bay leson.
 • Sèvi modèl pou jènn ti gason ak jèn fanm ki dezòd anpil.
 • Nou ede timoun ki fét anvan lé avék timoun ki gen problèm espesyal
 • Ede timoun yo abize oubyen neglije 
Granparan adoptif resevwa benefis sa yo:
 • Pa peye taks sou ti kntribisyon yo jwenn nan.
 • Ranbousman transpò.
 • Alokasyon pou manje midi
 • Anyèl egzamen fizik.
 • Antrenman espesyal.
 • Rekonèt travay yo nan kominote an.
 • Opòtinite pou sosyalize.
 • Fixed lower income.
kryKreyol