Jefferson Park Ministries

Karyè nan JPM

Vin jwenn nou

Aplike pou Join

Menm lè ou fèk komanse nan domèn sèvis sosyal obyen nan yon lot branch kèlkonk, Jefferson Park Ministries (JPM) gen travay pou ou.

Anpil pozisyon nou yo mande pou ou gen pou pi piti yon bakaloreya nan yon domèn; men nou genyen lòt pozisyon ki disponib ki sèlman mande pou gen yon diplòm lekòl segondè oswa ekivalan. Nou ofri orè travay fleksib, apremidi ak aswè.

Nenpòt nouvo pòs ki gengen ap poste sou sit entènèt nou an.

Volunteers

Aksè nan fòm lan

Ranpli fòm lan

Fini pwosesis la

Ranpli & Join nou

Vin jwenn nou

Poze kesyon

Open Houses

JPM kenbe pòt louvri chak katriyèm (4yèm) Jedi nan mwa a nan biwo nou yo rekrite nouvo anplwaye yo.

70 West Grand St.
Elizabeth, NJ 07202

Time: 11am to 2pm

Ou ka faks nou rezime ou nan (908) 469-9509oswa imèl rezime ou ak lèt ​​kouvèti nan
 jpmsupportservices@jeffersonparks.com

FAQ

kryKreyol