COVID -19 Updates and Remarks by Dr. Schubert Perotte | Translations Angeline Vil, CHW, Haitian Kreyòl Translator

                                

Messages for the entire community,

I am honored that Angeline Vil has requested my knowledge and understanding on a very controversial topic like Covid-19. There has been a lot of discussion about this disease and how it has changed the landscape of Medicine and all of our daily lives.
As an emergency physician, I have been on the front lines with all of the ancillary staff that support the care that we provide to all patients.

I will discuss 5 points that we all should know.

1. Naming this virus and the disease :
The original name of this new type of Coronavirus was called the Novel (New) Coronavirus then it was later named SARS CoV2.
S – severe
A – acute
R – respiratory S – syndrome Co – corona
V – virus
2–2

Then the disease that SARS CoV2 causes was named Covid19.
Co – corona
Vi – virus
D – disease
19 – the year in which the outbreak began

2. Health care providers during the Pandemic
We as health care providers that are practicing during this time have never seen any like this before. We are reminded of the Spanish Flu devastation, but that was 100 years ago and I personally have never heard of it until Covid started to cause widespread death here in the United States. There are physicians, nurses, technicians, paramedics, EMTs who have decided to retire early or leave medicine altogether. The main reasons they are leaving is because this disease put them all in a very difficult predicament as they can’t risk the exposure to themselves or their elderly/immune compromised love ones at home. The amount of death alone during the first wave is nothing like we have ever seen. There will be future anxiety, depression, PTSD and other collateral damage to some us who decide to stay and provide care for patients. Support and pray for your health care friends.

3. The best treatment is prevention
We must all be vigilant with prevention. The masks, hand washing and physical distancing (aka social distancing) are the first line of defense.
The very next line of defense is immunizations. This has been proven over and over again to decrease hospitalizations and death as the various waves of Covid variants have come to our communities.
Places around the country with high immunization rates and Boosters have done significantly better with rates of hospitalization and death compared to those with very low rates of vaccination.

4. Symptoms and Testing
You can have any variety of these symptoms below typically appearing day 4-5 post exposure. Some may experience symptoms sooner and others later.
Fever or chills
Cough
Shortness of breath or difficulty breathing Fatigue Muscle or body aches
Headache
New loss of taste or smell
Sore throat
Congestion or runny nose
Nausea or vomiting Diarrhea
Just not feeling right…

If you’re experiencing a single or a combination of the above symptoms than you should be tested immediately.
Testing is widely available in most areas by two common platforms either a rapid antigen or PCR test.

5. Treatment and medications
We have all heard of many treatments from a variety of sources. Among those that are popular include, Zithromax, Hydroxychloquine, Ivermectin, convalescent plasma, Zinc and Vitamin C. Unfortunately, none of these treatments have been proven to work and at best provide no change and at worse cause side effects that maybe life threatening and/or detrimental to your health. There are a lot of groups and individuals that prey on the anxiety and fear caused by Covid19. Many research articles have been retracted secondary to poor research, false information and in appropriate conclusions. We should only believe those articles that have really gone through some of highest level of criticisms.

Please seek the advice of your UP to Date Medical Providers for treatments and medications that may benefit you or your loved one.
In conclusion, we should all protect ourselves and our families. Get vaccinated and boosted as soon as you qualify. If you start to have symptoms get tested, isolate if your positive and speak to provider about treatment options for you or your family members.

Thank you for reading and I hope you found this helpful.

Schubert Perotte, MD, FACEP

Mesaj pou tout kominote a,

Se yon onè pou mwen paske Angeline Vil te chwazi m pou m pataje konesans medikal mwen ak konpreyansyon sou sante. Kovid-19 se pi bon sijè nan moman-an pou m kòmanse. Te gen anpil diskisyon sou maladi sa a, ki jan li te chanje lavi nou ak fason doktè yo travay chak jou. Kòm yon doktè nan domèn medikal, mwen menm ak tout ekip enfimyè yo te nan premye liy ki sipòte swen ke nou bay ak tout pasyan yo.

Mwen pral diskite 5 pwen ke nou tout ta dwe konnen.

1. Non viris sa a ak maladi a
Premye non yo te bay kowonaviris la se te Novel. Aprè sa, yo vinn rele l SARS CoV2.

S – sevè
A – acute (grav)
R – respiratwa
S – sentòm Ko – kowona V – viris 2-2
B. Aprè sa, SARS CoV2 vinn rele Kovid-19. Ko – kowona
Vi – viris
D –diziz (maladi)
19 – ane epidemi an te kòmanse

2. Pwofesyonèl kap bay swen sante yo pandan Pandemi an
Nou menm, kòm moun kap bay swen sante, kap pratike pandan tan sa a, nou pa janm wè okenn bagay konsa anvan. Nou sonje dega grip Panyòl la te fe, men sa te pase 100 ane deja. Mwen menm pèsonèlman, mwen pa janm tande pale de yon bagay konsa, jiskaske Kovid-19 te vinn kòmanse e ki lakòz lanmò toupatou isit nan Ozetazini.
Gen doktè, enfimyè, teknisyen, sekouris, ki deside pran retrèt yo bonè oswa kite branch medikal la nèt. Rezon prensipal, kifè yo kite, se paske maladi sa a mete yo tout nan yon sitiyasyon ki difisil anpil. Anplis, yo pa vle ekspoze tèt yo, granmoun yo, moun ki gen maladi ki pa deklare, men ki rete lakay yo. Kantite lanmò Kowonaviris la te fè pandan premye brimad la, se yon bagay nou pat janm wè anvan. Nou menm, ekip medikal yo ki deside rete pou kontinye bay pasyan yo swen, pi devan pral gen anpil kè sote, depresyon, twomatize ak lòt domaj. Ann kontinye sipòte epi priye pou ekip medikal yo kap pran swen pasyan yo.

3. Pi bon tretman an se prevansyon
Nou tout ta dwe vijilan epi fè prekosyon.
Premye liy defans lan se mete mask, lave men e kenbe distans sosyal.
Dezyem liy defans lan se vaksinasyon. Vaksen an diminye kantite moun ki etène lopital e kantite moun ki mouri pandan pandemi Kovid-19 la.
Kote atravè peyi a, pousantaj moun ki pran vaksen an ak boustè yo wo, kantite moun ki etène lopital e kantite moun ki mouri pousantaj la ba. Lè w konpare l ak lòt zòn, kote pousantaj moun ki pa pran vaksen an wo, kantite moun ki etène lopital e kantite moun ki mouri pousantaj la wo anpil.

4. Sentòm ak Tès
Ou ka gen nenpòt nan sentòm sa yo, sentòm sa yo parèt 4èm oswa 5èm jou aprè ou finn ekspoze. Gen kèk moun ki ka santi sentòm sa yo pi bonè, konsa tou lòt moun ka santi yo pita. Lafyèv
Tous
Difikilte pou respire
Fatig doulè nan kò
Tèt fè mal
Pèdi gou bouch ou oswa ou pa ka pran sant
Gòj fè mal
Nen bouche oswa nen kap koule
Kè plen, vomisman, dyare
Ou ka jis pa santi w byen

Si w gen youn oswa plizye nan sentòm sa yo ou ta dwe fè tès la san grate tèt.
Tès yo disponib nan plizyè zòn e yo disponib sou de fòm: tès antijèn, sa ki rapid la oswa tès Polymerase Chain Reaction (PCR) ki pran 2 oswa 3 jou pou jwenn rezilta.

5.Tretman ak medikaman
Nou tout tande pale de anpil tretman ki soti nan plizyè sous. Pami sa ki popilè yo: Zithromax, Hydroxychloquine, Ivermectin, Plasma Convalesans, Zink ak Vitamin C. Malerezman, okenn nan tretman sa yo pat pwouve ke yo travay epi fè okenn chanjman. Sak pi mal la, yo lakòz efè segondè, ki menase lavi moun oswa agrave pwoblem sante w. Kovid-19 lakòz gen anpil gwoup moun ki gen enkyetid ak laperèz. Anpil rechèch ki te fèt te konsidere kom rechèch ki san valè, paske yo te mal fèt, yo pataje fo enfòmasyon ak konklizyon ki pa vrè. Nou ta dwe sèlman kwè nan atik ki gen bon kalite e ki revize pa plizyè pwofesyonèl e ki ale nan piwo nivo.

Tanpri chèche konsèy nan men pwofesyonèl medikal yo. si w gen kesyon sou tretman ak medikaman ou ka benefisye oswa pou moun ou renmen yo.
Pou fini, nou tout ta dwe pwoteje tèt nou ak fanmi nou. Pran vaksen an ak boustè yo depi ou kalifye. Si w kòmanse gen sentòm tanpri fè tès la, izole tèt ou si w pozitif epi pale avèk doktè w sou tretman yo pou ou menm oswa manm nan fanmi w.
Mèsi pou lekti- a e mwen espere ke li itil ou. Schubert Perotte, MD, FACEP
Angeline Vil, CHW, Haitian Kreyòl Translator